Kryzys w firmie

Czym jest sytuacja kryzysowa w firmie ?

Jest to zdarzenie następujące niespodziewanie, które może pociągnąć za sobą niekorzystne skutki dla firmy, często przynoszące jej straty finansowe. Na taką sytuację składają się m.in. następujące przyczyny:

  • Wprowadzenie na rynek wadliwego produktu
  • Nagła zmiana przepisów
  • Uszkodzenie systemu komputerowego (co w przypadku np. banku może narazić klientów na niedogodności, a często także na straty finansowe
  • Awaria w przedsiębiorstwie
  • Siła wyższa

Sytuacja kryzysowa może pojawić się w każdej komórce firmy lub dotknąć ją całościowo. Jej cechą szczególną jest często negatywny, bezpośredni wpływ na zmianę wizerunku lub reputację firmy. Niekiedy następstwa takiego zdarzenia mogą być naprawiane miesiącami, a nawet latami. Budowa wizerunku i reputacji firmy trwa bardzo długo, jest procesem złożonym wymagającym wielu skomplikowanych przedsięwzięć, na które składa się praca wielu osób. Aby proces ten nie pogłębiał się, pracownicy firmy ( a zwłaszcza dział public relations), powinni szybko reagować na tego typu przypadki.

Jak pokazuje praktyka, można przewidzieć nadchodzący kryzys i jego skutki, co w znacznym stopniu ograniczy, wręcz zmniejszy, jego rozmiary. Niezbędna jednak jest natychmiastowa reakcja na zaistniałe zdarzenie i powołanie sztabu antykryzysowego.

Bardzo często do zaognienia sytuacji kryzysowej przyczyniają się media, zwłaszcza, gdy chodzi o firmy mające znaczenie dla gospodarki państwowej lub dostarczające duże partie towarów atrakcyjnych dla społeczeństwa. Dzieje się tak dlatego, gdyż niedokładnie poinformowane media prześcigają się w publikacji sensacyjnej wiadomości. Dlatego aby zapobiec rozprzestrzenianiu się niepotwierdzonych i nierzetelnych informacji, trzeba zorganizować konferencję prasową, podczas której przedstawiciele mediów zostaną kompetentnie zapoznani z istotnymi informacjami dotyczącymi firmy.

Dlaczego warto ujawniać prawdziwe informacje?

Zatajanie informacji jest bombą zegarową, która może wybuchnąć w każdej chwili. Media i tak dowiedzą się z innych źródeł o przemilczanych danych, które opublikują, nie dając firmie możliwości na szybkie sprostowanie faktów. W ten sposób sytuacja kryzysowa może zacząć się pogłębiać zamiast normować.

Jak opanować sytuację kryzysową?

Pierwszy element

Skuteczną reakcją na zdarzenie zagrażające stabilności firmy jest: wstępne przeanalizowanie zaistniałej sytuacji, rozważenie wszystkich aspektów składających się na zaistniały problem, wyciągnięcie właściwych wniosków i następstw zdarzenia oraz ich konsekwencji. Należy również wziąć pod uwagę hipotetyczne alternatywy rozwoju takiej sytuacji, włącznie z określeniem, jakie plotki na temat sytuacji wewnętrznej firmy mogą się pojawić.


Drugi element

Jest to działanie zmierzające do szybkiego powołania w pełni kompetentnego zespołu, którego zadaniem będzie opanowanie lub zmniejszenie skutków kryzysu. Skład zespołu może być różny, zależnie od konkretnego przypadku sytuacji kryzysowej. Jednak najczęściej są to członkowie zarządu, prawnicy, ekonomiści, rzecznik prasowy oraz oczywiście specjalista od public relations, czasami będą to również specjaliści od danego produktu.

Trzeci element

To zaplanowanie przepływu informacji między komórkami wewnątrz firmy a sztabem antykryzysowym oraz w dalszej kolejności z informacjami, które są przekazywane podczas konferencji prasowej mediom lub też bezpośrednie informowanie dziennikarzy zajmujących się kryzysem firmy.
Przewidywanie sytuacji kryzysowej jest obowiązkiem specjalistów z działu public relations. Nie jest to jednak sprawa prosta, gdyż takie działanie wymaga od tych osób dużego doświadczenia i dobrej znajomości wszystkich aspektów działania firmy. Pracownicy ci będący specjalistami w swojej dziedzinie, powinni zawsze liczyć się z możliwością zaistnienia takiej sytuacji, sprawnie na nią reagować, przygotowując również na takie zdarzenia zarząd i wszystkich pracowników firmy. Jest to konieczne, by zaistniałe wydarzenie spowodowało jak najmniejszą panikę, która może szczególnie utrudniać opanowanie i tak trudnej sytuacji.